آموزش دوره روشها و فنون تدریس(پداگوژی)

مربی و معلم یکی از ارکان اصلی و اساسی هر کلاسی است.همه ما تجربه های شیرین و تلخی از مربیان خوب و یا بد داریم.برخی از مربیان چنان آموزش داده اند که پس از سالها همچنان درذهن و خاطرمان مانده اند. روشها و فنون تدریس (پداگوژی) یاریگر ماست تا با فراگیری اصول حرفه ای مربیگری نقشی پایدار در ذهن کارآموزانمان ایجاد کنیم  و رفتاری حرفه ای و اصولی در کلاس داشته باشیم. کارآموزانمان را بشناسیم و بتوانیم براساس وضعیت کارآموز رفتار و روش تدریس صحیح در مواجه با کارآموزانمان داشته باشیم. دوره روشها و فنون تدریس ابتدا انواع نیازها و سپس نیازهای آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد سپس برنامه ریزی آموزشی و ایجاد طرح درس بطور کامل تدریس خواهد شد. اجرای آموزش ، انواع مختلف روشهای تدریس متفاوت ، ابزارها و وسایل کمک آموزشی جهت بهبود کیفیت آموزش تدریس خواهند شد و سرانجام انواع مختلف آزمونهای مورد نیاز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

سرفصل جلسات روشها و فنون تدریس (پداگوژی)

جلسه اول : کلیات (تاریخچه -مفاهیم و تعاریف مورد نیاز)

جلسه دوم : نیازسنجی آموزشی (نیاز-نیاز آموزشی و اهمیت آن-روشهای نیاز سنجی آموزشی)

جلسه سوم:  طراحی و برنامه ریزی آموزشی (تهیه و تنظیم اهداف آموزشی- اهداف کلی و جزئی-تهیه و تدوین برنامه درسی براساس توانایی ها و شایستگی ها)

جلسه چهارم: طرح درس(تعریف طرح درس -مزایای طرح درس-اجزای طرح درس-نحوه تنظیم طرح درس)

جلسه پنجم: روش های تدریس (مربی مدار-فراگیر مدار-مشارکتی)

جلسه ششم:  فناوری های آموزشی (نقش حواس در یادگیری- وسایل و ابزار کمک آموزشی-اثرات بکارگیری وسایل کمک آموزشی-انواع وسایل و تجهیزات کمک آموزشی ونحوه انتخاب و بکارگیری آن)

جلسه هفتم : اجرای آموزش (شایستگی ها و ویژگی های مربی -تکنیک تعلیم کار-مدیریت رفتار کلاسی (روشهای کنار آمدن با انواع فراگیران)

جلسه هشتم : ارزشیابی مهارت (تعاریف ارزشیابی،آزمون و امتحان-ضرورت ارزشیابی- چهارسطح ارزشیابی-آزمون کتبی(ذهنی و عینی) -آزمون عملی – ویژگی های آزمون استاندارد

فراگیری دوره پداگوژی یا دوره آموزش روشها و فنون تدریس (پداگوژی) به تمامی مربیان و معلمان از رشته های مختلف پیشنهاد می شود.در این دوره آموزشی نکات و مفاهیم بسیار کاربردی و آموزنده ای بیان خواهد گردید که همیشه در کلاس نیاز خواهد بود. این دوره خصوصا به مربیانی که سابقه تدریس ندارند و به تازگی می خواهند مربیگری را شروع نمایند توصیه می گردد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای مدرس برگزارکننده دوره های آموزش پداگوژی در اصفهان بصورت فشرده و کاملا کاربردی است.

برای مشاهده شهریه مصوب فنی و حرفه ای و شهریه پرداختی در آموزشگاه مدرس کلیک کنید.

برای مشاهده استاندار آموزش پداگوژی کلیک کنید.

برای دریافت فرم طرح درس کلیک نمایید.

دریافت خلاصه درس پداگوژی

دریافت سوالات کتبی آزمون پداگوژی