آموزشگاه فنی حرفه ای مدرس : کامپیوتر ،حسابداری ،عمران و معماری ،عکاسی،حقوق ،نقاشی و خوشنویسی
حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی

حسابداری تکمیلی تامین کننده نیاز دانش آموختگان حرفه حسابداری در بازار کار می باشدواینکه مفروضات و مفاهیم بنیادی حسابداری چه هستند و چگونه به کار گرفته میشوند

سر فصل های این دوره حسابداری شامل موارد زیر می باشد

مروری بر حسابداری مقدماتی

آشنایی با مفاهیم نظری حسابداری(مفروضات،اصول و تعدیلات حسابداری)

آشنایی با حساب مطالبات (حسابهای دریافتنی،بدهکاران،اسناد دریافتنی)

موجودی مواد وکالاو ارزیابی موجودی ها

پیش پرداخت ها واعتبارات اسنادی (مراحل خریدهای داخلی وخارجی)

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت چیست

آشنایی با حسابداری دارائی های ثابت وحسابداری دارائی های نامشهود

حسابداری داراییهای نامشهود ومخارج انتقالی به دوره های آتی

آشنایی با انواع بدهیها وطریقه ثبت آنها

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ونسبتهای  مالی

برای افراد متقاضی این دوره :گذراندن دوره حسابداری مقدماتی الزامی است

استاندارد آموزش حسابداری تکمیلی

سوالات آزمون فنی و حرفه ای حسابداری تکمیلی