مجتمع آموزشی مدرس در زمینه های :

فناوری اطلاعات (کامپیوتر)

امور مالی و بازرگانی

عمران و معماری

هنر های تجسمی(نقاشی و خوشنویسی)

زبان انگلیسی

خدمات آموزشی(مدیریت آموزشگاههای فنی و حرفه ای -روشها و فنون تدریس(پداگوژی) فعالیت میکند.