کاربر نرم افزار اداری

دوره آموزش کاربر نرم افزار اداری کاربر نرم افزار اداری همانگونه که از نام ان پیداست شامل کلیه نرم افزار هایی است که جهت کار در سازمانها و ادارات مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار ها شامل Microsoft word…Microsoft excel…Microsoft access…Microsoft power point…one note…share point….visio…و مجموعه open office میباشد …